Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REGENBOOGFEEST

Artikel 1 (Algemeen)
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Regenboogfeest.
1.2 Regenboogfeest is de naam waaronder The Rainbow Museum, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50763458, en Mooie dingen enzo, gevestigd te Molenhoek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56595034, gezamenlijk handelen. Regenboogfeest maakt gebruik van de domeinnamen regenboogfeest.nl en regenboogfeest.be. Het e-mailadres van Regenboogfeest is info@regenboogfeest.nl. Het postadres van Regenboogfeest is Van Noortstraat 20, 1403 XG, Bussum, Nederland.
1.3 Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en Regenboogfeest middels de wijze waarop deze is omschreven, accepteert de klant de voorwaarden.
1.4 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Regenboogfeest zijn overeengekomen.
1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Regenboogfeest worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Regenboogfeest ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.6 Indien bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. Regenboogfeest en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt/worden genomen.
1.7 Regenboogfeest heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de Regenboogfeest website te wijzigen.

Artikel 2 (Aanbiedingen en overeenkomsten)
2.1 Alle aanbiedingen van Regenboogfeest zijn vrijblijvend en Regenboogfeest behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Regenboogfeest. Regenboogfeest is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Regenboogfeest dit mee binnen vijf dagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 Deze overeenkomst bevat alle tussen de klant en Regenboogfeest gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en Regenboogfeest.
2.4 De administratie van Regenboogfeest geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Regenboogfeest verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Regenboogfeest verrichte leveringen. Regenboogfeest erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.
2.5 De orderbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: – een omschrijving van de producten die door de klant gekocht zijn met de daarbij behorende prijs – klantgegevens als naam, adres (afleveradres en of factuuradres), e-mailadres en telefoonnummer en de betaalgegevens van de klant; – het e-mailadres van Regenboogfeest.

Artikel 3 (Levering en levertijden)
3.1 De door Regenboogfeest opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
3.2 De productie van de boekjes geschiedt zodra de betaling ontvangen is.
3.3 De levering van de boekjes geschiedt zodra de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 4 (Prijzen en betaling)
4.1 Tenzij anders aangegeven zijn de vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden per bestelling apart in rekening gebracht en kunnen per product verschillen. De verzendkosten en BTW worden berekend op basis van het opgegeven afleveradres.
4.2 Betaling geschiedt zonder korting of compensatie via automatische incasso van bank- of girorekening met toestemming van de klant op het moment dat bestellingen voor de klant worden verwerkt.
4.3 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Regenboogfeest gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Regenboogfeest te weigeren.
4.4 Betalen is mogelijk via PayPal, iDEAL en credit card. Op verzoek en na doorgeven van de benodigde gegevens kan er betaald worden via overschrijving.

Artikel 5 (Overmacht)
5.1 Regenboogfeest is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
5.2 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

Artikel 6 (Eigendom van producten)
6.1 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Regenboogfeest, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Regenboogfeest zijn voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7 (Intellectuele en industriële eigendomsrechten)
7.1 Op creatieve producten van Regenboogfeest, zowel geleverd, gedownload, digitaal beschikbaar of in welke vorm dan ook, is de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 licentie (CC-BY-NC-SA 3.0) van toepassing, tenzij anders vermeld of overeengekomen.
7.2 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Regenboogfeest geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 8 (Reclames en aansprakelijkheid)
8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Regenboogfeest daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen tien dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Regenboogfeest de desbetreffende producten tegen retournering daarvan vervangen door nieuwe producten.

Artikel 9 (Bestellingen en communicatie)
9.1 Regenboogfeest is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Regenboogfeest, dan wel tussen Regenboogfeest en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Regenboogfeest.

Artikel 10 (Persoonsgegevens en privacy)
10.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.
10.2 Alleen als de klant heeft aangegeven dat hij/zij hier prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Regenboogfeest. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Regenboogfeest. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
10.3 Betaalgegevens zoals creditcard- ,bank- en girorekening gegevens van de klant zullen door Regenboogfeest in geen enkel bestand worden opgeslagen.
10.4 De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Regenboogfeest over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Regenboogfeest. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 11 (Diversen)
11.1 Indien de klant aan Regenboogfeest schriftelijk opgave doet van een adres, is Regenboogfeest gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Regenboogfeest een nieuw adres heeft doorgegeven.
11.2 Indien door Regenboogfeest gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Regenboogfeest deze voorwaarden soepel toepast.
11.3 Regenboogfeest is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Artikel 12 (Toepasselijke recht en geschillenregeling)
12.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Regenboogfeest is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.